Yeni yabancilar kanunu

TBMM Genel Kurulu’nda, yabanc?lar?n Turkiye’ye girisleri, kal?slar? ve c?k?slar? ile saglanacak koruman?n kapsam?na, uygulanmas?na iliskin esaslar?, AB ile uyumlu hale getiren yasa tasar?s? kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda, yabanc?lar?n Turkiye’ye girisleri, kal?slar? ve c?k?slar? ile saglanacak koruman?n kapsam?na, uygulanmas?na iliskin esaslar?, AB ile uyumlu hale getiren yasa tasar?s? kabul edildi. 

Yabanc?lar ve Uluslararas? Koruma Kanunu kapsam?ndaki hic kimse, iskenceye, insanl?k d?s?, onur k?r?c? ceza, muameleye tabi tutulacag? veya ?rk?, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti, siyasi fikirleri dolay?s?yla hayat?n?n, hurriyetinin tehdit alt?nda bulunacag? bir yere gonderilemeyecek. 

Ulkeye girislerde kapsaml? kontrole tabi tutulmas? gerekli gorulenler, en fazla 4 saat bekletilebilecek. Yabanc?, bu sure icerisinde ulkesine donebilecegi gibi 4 saatlik sureyle s?n?rl? kalmaks?z?n ulkeye kabulle ilgili islemlerin sonuclanmas?n? da bekleyebilecek. 

-Turkiye’ye girislerine izin verilmeyecekler- 

Pasaportu, pasaport yerine gecen belgesi, vizesi, ikamet ya da cal?sma izni olmayanlar, bu belgeleri veya izinleri hileli yollarla edindigi veya sahte oldugu anlas?lanlar; vize, vize muafiyeti, ikamet izin suresinin bitiminden itibaren en az 60 gun sureli pasaport, pasaport yerine gecen belgesi olmayanlar, Turkiye’ye giremeyecek. 

Goc Idaresi Genel Mudurlugu, Turkiye d?s?nda olup da kamu duzeni, kamu guvenligi ya da kamu sagl?g? ac?s?ndan Turkiye’ye girmesinde sak?nca gorulen yabanc?lar?n Turkiye’ye girisini yasaklayabilecek. 

Turkiye’ye giris yasag?n?n suresi en fazla 5 y?l olacak. Ancak, kamu duzeni veya kamu guvenligi ac?s?ndan ciddi tehdit bulunmas? halinde, bu sure en fazla 10 y?l daha art?r?labilecek. 

Vize veya ikamet izni suresi sona eren ve bu durumlar? yetkili makamlarca tespit edilmeden once Turkiye d?s?na c?kmak icin valiliklere basvuruda bulunup hakk?nda s?n?r d?s? etme karar? al?nan yabanc?lar?n Turkiye’ye giris yasag? suresi, 1 y?l? gecemeyecek. 

Turkiye’yi terke davet edilenlerden, suresi icinde ulkeyi terk edenler hakk?nda giris yasag? karar? al?nmayabilecek. 

Goc Idaresi Genel Mudurlugu, giris yasag?n? kald?rabilecek veya giris yasag? sakl? kalmak kayd?yla yabanc?n?n belirli bir sure icin Turkiye’ye girisine izin verebilecek. 

Kamu duzeni veya kamu guvenligi nedeniyle baz? yabanc?lar?n ulkeye kabulu, Genel Mudurluk taraf?ndan on izin sart?na baglanabilecek. 

-Vize zorunlulugu- 

Turkiye’de 90 gune kadar kalacak yabanc?lar, vatandas? olduklar? veya yasal olarak bulunduklar? ulkedeki konsolosluklardan gelis amaclar?n? da belirten vize alarak gelebilecekler. 

Vizenin veya vize muafiyetinin Turkiye’de saglad?g? kal?s suresi, her 180 gunde 90 gunu gecemeyecek. 

Ulke menfaatleri goz onunde bulundurularak vize verilmesinde yarar gorulen yabanc?lara, istisnai olarak Turkiye Cumhuriyeti buyukelciliklerince resen vize verilebilecek. 

Deniz limanlar?na gelip, 72 saati gecmemek kayd?yla liman sehrini veya civar illeri turizm amacl? gezecek kisilerden, mucbir nedenlerle Turk hava ve deniz limanlar?n? kullanmak zorunda kalan tas?tlardaki yabanc?lardan liman sehrine c?kacak kisilerden vize aranmayabilecek. 

Vize almadan s?n?r kap?lar?na gelen yabanc?lara, suresi icinde Turkiye’den ayr?lacaklar?n? belgelemeleri halinde, s?n?r kap?lar?nda istisnai olarak vize verilebilecek. 

Turkiye’den transit gececek yabanc?lara, havaliman? transit vizesi sart? getirilebilecek. 

-Vize verilmeyecek yabanc?lar- 

Yasada, vize verilemeyecek olanlar soyle s?ralan?yor: 

Talep ettikleri vize suresinden en az 60 gun daha uzun sureli pasaport ya da pasaport yerine gecen belgesi olmayanlar; Turkiye’ye girisleri yasakl? olanlar; kamu duzeni veya kamu guvenligi ac?s?ndan sak?ncal? gorulenler; kamu sagl?g?na tehdit olarak nitelendirilen hastal?klardan birini tas?yanlar; Turkiye’nin taraf oldugu anlasmalar uyar?nca suclular?n geri verilmesine esas olan suc veya suclardan san?k olanlar ya da hukumlu bulunanlar; kalacag? sureyi kapsayan gecerli sagl?k sigortas? bulunmayanlar; Turkiye’ye giris, Turkiye’den gecis veya Turkiye’de kal?s amac?n? hakl? nedenlere dayand?ramayanlar; kalacag? surede, yeterli ve duzenli maddi imkana sahip olmayanlar; takip ve tahsil edilmesi gereken alacaklar? odemeyi kabul etmeyenler, takip edilen borc ve cezalar?n? odemeyi kabul etmeyenler. 

Bu say?lanlar kapsam?nda olmas?na ragmen vize verilmesinde yarar gorulenlere Icisleri Bakan?’n?n onay?yla vize verilebilecek. 

-Ikamet izinleri- 

Turkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tan?d?g? sureden ya da 90 gunden fazla kalacak yabanc?lar?n ikamet izni almalar? zorunlu olacak. 

Ikamet izni, 6 ay icinde kullan?lmaya baslanmad?g?nda gecerliligini kaybedecek. 

Yasa, cal?sma izni, k?sa donem ikamet izni, aile ikamet izni, ogrenci ikamet izni, uzun donem ikamet izni, insani ikamet izni, insan ticareti magduru ikamet izni ve iptal sartlar?n? duzenliyor. 

Aile ikamet izni verilmeden veya uzat?lmadan once makul suphe varsa, evliligin s?rf ikamet izni alabilme amac?yla yap?l?p yap?lmad?g? arast?r?lacak. Evliligin bu amacla yap?ld?g? tespit edilirse aile ikamet izni verilmeyecek, verilmisse iptal edilecek. 

Aile ikamet izni verildikten sonra da evliligin anlasmal? olup olmad?g? konusunda valiliklerce denetim yap?labilecek. 

Turkiye’de kesintisiz en az 8 y?l ikamet izniyle kalan ya da Goc Politikalar? Kurulu’nun belirledigi sartlara uyan yabanc?lar, suresiz ikamet izni alabilecek. 

Diger ikamet izinlerinin verilmesindeki sartlar aranmadan, bakanl?g?n onay? al?nmak ve en fazla birer y?ll?k surelerle olmak kayd?yla valiliklerce insani ikamet izni verilebilecek. 

Insan ticareti magduru oldugu veya olabilecegi yonunde kuvvetli suphe duyulan yabanc?lara, yasad?klar?n?n etkisinden kurtulabilmeleri ve yetkililerle isbirligi yap?p yapmayacaklar?na karar verebilmeleri amac?yla 30 gun sureli ikamet izni verilebilecek. 

Cal?sma Izni Muafiyet Teyit Belgesi, ikamet izni say?lacak. 

-Vatans?z Kisiler- 

Vatans?z kisilere, Turkiye’de yasal olarak ikamet edebilme hakk? saglayan Vatans?z Kisi Kimlik Belgesi duzenlenecek. Bu belge, ikamet izni yerine gececek, 2 y?lda bir valiliklerce yenilenecek. 

Yabanc?lar, s?n?r d?s? etme karar?yla, mense ulkesine veya transit gidecegi ulkeye ya da ucuncu bir ulkeye s?n?r d?s? edilebilecek. 

S?n?r d?s? etme karar?na kars?, karar?n tebliginden itibaren 15 gun icinde idare mahkemesine basvurulabilecek. Basvurular 15 gun icinde sonucland?r?lacak. Mahkemenin bu konuda verdigi karar kesin olacak. 

S?n?r d?s? etme karar? su hallerde al?nacak: 

«Teror orgutu yoneticisi, uyesi, destekleyicisi veya c?kar amacl? suc orgutu yoneticisi, uyesi veya destekleyicisi olanlar, Turkiye’ye giris, vize ve ikamet izinleri icin yap?lan islemlerde gercek d?s? bilgi ve sahte belge kullananlar,Turkiye’de bulundugu sure zarf?nda gecimini mesru olmayan yollardan saglayanlar, kamu duzeni veya kamu guvenligi ya da kamu sagl?g? ac?s?ndan tehdit olusturanlar, vize veya vize muafiyeti suresini 10 gunden fazla asanlar veya vizesi iptal edilenler, ikamet izinleri iptal edilenler, ikamet izni bulunup da suresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekcesi olmadan ikamet izni suresini 10 gunden fazla ihlal edenler, cal?sma izni olmadan cal?st?g? tespit edilenler, Turkiye’ye yasal giris veya Turkiye’den yasal c?k?s hukumlerini ihlal edenler, hakk?nda Turkiye’ye giris yasag? bulunmas?na ragmen Turkiye’ye geldigi tespit edilenler, ikamet izni uzatma basvurulan reddedilenlerden, 10 gun icinde Turkiye’den c?k?s yapmayanlar.» 

-S?n?r d?s? edilemeyecekler- 

S?n?r d?s? etme karar? al?namayacak yabanc?lar ise soyle olacak: 

«S?n?r d?s? edilecegi ulkede olum cezas?na, iskenceye, insanl?k d?s? ya da onur k?r?c? ceza veya muameleye maruz kalacag? konusunda ciddi emare bulunanlar, ciddi sagl?k sorunlar?, yas ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli gorulenler, hayati tehlike arz eden hastal?klan icin tedavisi devam etmekteyken s?n?r d?s? edilecegi ulkede tedavi imkan? bulunmayanlar, magdur destek surecinden yararlanmakta olan insan ticareti magdurlar?, tedavileri tamamlan?ncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel siddet magdurlar?, idari gozetime al?nan yabanc?lar, geri gonderme merkezlerinde tutulacak.» 

(Surecek) — TBMM

 

Comme tous les acheter cialis 10mg medicaments soignant les troubles de l’ejaculation, il n’agit qu’en presence d’une vente de cialis generique stimulation sexuelle.
D’autre part, l’exposition aux rayons prix viagra canada du soleil pourrait stimuler la fertilite en vente cialis en pharmacie augmentant les niveaux de vitamine D.
Mais les manuelles ne seraient par contre pas si mal a l’aise devant des representations explicites de prix cialis officine prix vente viagra france la sexualite.

Voila une explication peu originale mais sous-tendue par une viagra vente libre paris demonstration scientifique vente cialis en ligne france solide.
Armee d’une meilleure image d’elle-meme, la personne sort petit a petit de ou acheter du levitra pfizer l’isolement et se reconstruit prix viagra espagne une vie sociale.
Progressivement, acheter viagra en europe il s’ensuit une hypersecretion secondaire de FSH et, in fine, de la testosterone elle-meme.
C’est un cialis soft achat online inhibiteur selectif du recaptage, achat de pilule cialis les ISRS.
Il vero potenziatole sessuale Viagra verra inviato in cialis generico acquisto farmacia 8-13 giorni senza costi aggiuntivi (spedizione gratuita in tutto cialis vendita on line il mondo).
Nello schema teso di “lavoro-casa-lavoro” comprare viagra croazia e difficile trovare tempo per cialis lo trovo in farmacia visitare la clinica.
Sildenafil rafforza l’effetto antiaggregante acquisto cialis generico online vendita viagra italia line del nitroprussiato di sodio.
L’acquisto di Viagra, un farmaco per il trattamento comprare viagra generico on line comprare cialis a milano della disfunzione erettile piu popolare, aiuta milioni di persone ad affrontare l’impotenza.
Uno dei segnali premonitori e il fatto viagra quanto costa in farmacia che la ricerca di una gratificazione sessuale diventa prioritaria rispetto agli altri aspetti della vita.